thuis-pgb.nl - online pgb administratie
Home  |  Contact  |  Inloggen  
pgb administratie

Algemene voorwaarden

Definities
Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Service.
Lid / Leden: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie thuis webservices een overeenkomst tot levering van de Service aangaat.
Service: online administratiesysteem voor de uitgaven uit het persoongebonden budget (PGB) in combinatie met online planning van zorg en communicatie met zorgverleners.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen thuis webservices en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
thuis webservices: thuis webservices, gevestigd te Hasselt, Het Woltmansland 10.

1. Algemeen
1.1 thuis-pgb.nl heeft als doelstelling de administratieve handelingen rond de verantwoording van PGB budgetten voor PGB-budgethouders en/of vertegenwoordigers van PGB-budgethouders te vergemakkelijken. Een Lid gaat akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid op thuis-pgb.nl. Het is verstandig om deze goed door te lezen, zodat u weet waaraan u zich conformeert.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door thuis webservices aan Leden. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding
2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven.
2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
2.3 thuis webservices behoudt zich het recht voor Leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privť en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. thuis webservices kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.
2.5 thuis webservices behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.
2.6 thuis webservices behoudt zich het recht voor om tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. thuis webservices dient gebruiker hier tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

3. Gedragregels
3.1 Lid zal thuis webservices niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via thuis webservices of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.
3.2 Het thuis webservices privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de thuis webservices dienst. Door aanmelding verklaart Lid met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.
3.3 Lid stemt ermee in om in vrije invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die Lid opgeeft zal door thuis webservices slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.
3.4 Lid verklaart eerlijke en accurate informatie over Lid te verschaffen.
3.5 Lid stemt ermee in dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met andere Leden.
3.6 Lid verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Lid werkelijk is. Dat houdt ook in dat Lid zich niet als een ander Lid of een werknemer van thuis webservices zal voordoen.
3.7 Berichten die door Lid aan andere Leden worden verstuurd worden door thuis webservices als privť behandeld. thuis webservices behoudt zich het recht voor om op klachten van andere Leden maatregelen te nemen als omschreven in artikel 10 lid 3.
3.8 Persoonlijke gegevens zoals, maar niet beperkt tot adres, sofinummer, etc en gegevens betreffende de adminstratie van het PGB van lid wordt door thuis webservices zonder uitdrukkelijke toestemming van Lid nooit aan derden bekendgemaakt.
3.9 thuis webservices kan in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

4. Intellectueel eigendom
4.1 Lid stemt ermee in dat Lid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van thuis webservices en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de thuis webservices website zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, persoonlijke
gegevens van leden, redactionele artikelen, adviezen, programmatuur en overige inhoud van onze site.
4.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van thuis webservices zijn het intellectuele eigendom van thuis webservices en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van thuis webservices.
4.3 De gebruiksrechten die door thuis webservices aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Service voor privť- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij thuis webservices. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van thuis webservices is strikt verboden.
4.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van thuis webservices en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de thuis webservices zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiŽren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiŽren, dupliceren, commercieel te gebruiken en.of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
4.5 thuis webservices is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van thuis webservices. thuis webservices is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van thuis webservices en/of technische vereisten.

5 Aansprakelijkheid
5.1 thuis webservices is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van thuis-pgb.nl. thuis webservices is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
5.2 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie ten gevolge van het lidmaatschap van een Lid.
5.3 thuis webservices garandeert niet dat thuis-pgb.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van thuis webservices jegens Leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van thuis webservices. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat thuis webservices voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.
5.4 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is thuis webservices gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Leden. 5.5 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van thuis-pgb.nl.
5.6 Lid vrijwaart thuis webservices voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Leden en/of onvoldoende naleving door Leden van enige verplichting jegens het thuis webservices, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht
6.1 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die thuis webservices niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder thuis webservices personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan thuis webservices levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie thuis webservices op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
6.2 Wanneer thuis webservices wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel thuis webservices als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van thuis webservices jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

7. Technisch falen van de website
7.1 thuis webservices garandeert niet dat thuis-pgb.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. thuis webservices spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.
7.2 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geÔnfecteerde informatie.
7.3 thuis webservices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Service, mailberichten of informatie van Leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8. Tarieven en Betaling
8.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
8.2 Lid geeft bij aanmelding aan facturen tijdig te betalen. Bedragen worden per factuur jaarlijks in rekening gebracht.
8.3 Lid draagt zorg voor voldoende saldo op de rekening(en). Lid maakt het verschuldigde bedrag over op het door thuis webservices opgegeven rekeningnummer onder vermelding van het door thuis webservices geleverde factuurnummer.

9. Niet-tijdige betaling
9.1. Als Lid ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Lid het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 9, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
9.2. Lid heeft vanaf de datum dat Lid in verzuim is 14 dagen de tijd om een achterstallige betaling te voldoen. Blijft de betaling uit, dan is thuis webservices gerechtigd om de toegang voor Lid op de website thuis-pgb.nl te weigeren. Is de betaling voldaan, dan zal thuis webservices het domein weer open stellen voor Lid. 9.3. Vanaf de datum waarop Lid in verzuim is, brengt thuis webservices eenmalig administratiekosten van € 10.- in rekening. Blijft Lid in verzuim na een eerste herinnering, dan brengt thuis webservices eenmalig € 35,- in rekening. thuis webservices zal gerechtigd zijn om Lid toegang tot de website te weigeren. Is de betaling voldaan, dan zal thuis webservices het account weer open stellen voor Lid.

10. Duur en beŽindiging lidmaatschap
10.1 De Overeenkomst duurt 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst krijgt Lid een mail met het verzoek om te verlengen. Bevestigt Lid deze mail niet, dan wordt het abonnement gestopt.
10.2 thuis webservices heeft geen trucjes om het opzeggen van het Lidmaatschap moeilijk te maken. Als Lid wilt opzeggen kan Lid dit doen door gebruik te maken van de opzegfunctie in het beveiligde gedeelte van thuis-pgb.nl. thuis webservices hanteert verder geen opzegtermijn. Ieder abonnement heeft de duur van 12 maanden.
10.3 thuis webservices is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en/of de toegang tot thuis-pgb.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid ťťn of meer van de verplichtingen jegens thuis webservices niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddelijke ingang worden beŽindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die thuis webservices via andere Leden bereiken, danwel die thuis webservices zelf heeft. , b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen , c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die thuis webservices heeft gesteld , d. in geval van faillissement, (voorlopige) sursťance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. Bij beŽindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende periode van de Overeenkomst te voldoen.
10.4 Wanneer Lid zich aanmeldt via de website gaat de proefperiode van 30 dagen in werking. Zegt Lid op en meldt Lid zich binnen 1 jaar wederom aan, dan is thuis-pgb.nl gerechtigd om de abonnementsgelden van de tussenliggende periode in rekening te brengen aan Lid.

11. Slotbepalingen
11.1 Wanneer thuis webservices wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en thuis webservices bestaan over op deze andere rechtspersoon.
11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
11.3 Op betrekkingen tussen Lid en thuis webservices is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en thuis webservices worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht; dan wel, ter keuze van thuis webservices, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.